Све новости

ПРАВИЛА НАГРАДНОГ КОНКУРСА

У складу са чланом 232. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља иСл. гласник РС“, бр.18/2020), заступници друштва Хеинекен Србија доо Зајечар, са регистрованим седиштем у Зајечару, на адреси Железничка број 2 (у даљем тексту Организатор), усвајају 15.09.2020. следећа:

ПРАВИЛА НАГРАДНОГ КОНКУРСА

Зајечарско Изазов

1. Опште одредбе

1.1. Ради организовања наградног конкурса под називомЗајечарско Изазов” (у даљем текстуКонкурс”) заступници Организатора доносе ова правила као што следи (у даљем текстуПравила“). Правила ће бити објављана на Wеб страници Организатора www.zajecarskopivo.com  (у даљем тексту: Веб страница).

1.2. Конкурс се организује на основу Јавног обећања награде, у складу са чланом 232 Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља иСл. гласник РС“, бр.18/2020).

1.3. Назив Конкурса јеЗајечарско Изазов “.

1.4. Конкурс почиње дана 02.10.2020. године у 09:00:00 часова и завршава се дана 11.10.2020. године у 09:00:00 часова.

1.5. Конкурс је организован у 4 (четри) фазе. Свака фаза траје 48х. Организатор ће на почетку сваке фазе путем Стори објаве Фејсбук (у даљем тексту: ФБ) и Инстаграм (у даљем тексту: ИГ) профилу постављати питање на које ће потрошачи, директно одгововарајући на стори слати одговоре. Одговори у зависности од питања могу бити текстуални или у форми слике или видео снимка. Одговори потрошача на којима ће бити видљив и никнејм профила са којег је одговор послат, ће се даље репостовати на ИГ и ФБ профилу (у даљем тексту: Профил) организатора. Сви репостовани одговори/слике или снимци на профилу ће директно учествовати у Конкурсу. На крају сваке фазе, стручни жири ће одабрати 6 најбољих одговора, односно 3 најбоља одговора са Инстаграма и 3 најбоља одговора са Фејсбука који ће добити награде. Одговор може бити у форми текста, слике или видео снимка. Награде су следеће:

1. Прво место: Зајечарско мајица

2. Друго место: Персонализована Зајечарско Црно чаша 0.33l

3. Треће место: Пакет Зајечарско Пшеничног пива 15×0.33l OWB и пакет Зајечарско Црног пива 15×0.33l OWB

1.6. Проглашење Победника Конкурса ће бити извршено на начин и под условима дефинисаним Правилима.

1.7. Конкурс се организује у сврху промоције производа Организатора и то производа робне марке Зајечарско.

1.8. Конкурс се организује на територији Републике Србије, осим на територији АП Косово и Метохија (у даљем тексту: „Територија“).

1.9. Предмет Конкурса је избор укупно 24 (двадесет четри) и то по 6 (шест) у свакој од четри фазе, најкреативнијих фотографија, видеа и/или текстуалних одговора ( у даљем тексту: Снимак и/или Фотографија и/или Текст) на којима се приказује како аутор на сликовит, духовит и оригиналан начин даје одговор на питање које му поставља Организатор у оквиру Конкурса.

1.10. Избор најбољих Снимака, Текстова и/или Фотографија, односно Победника, вршиће трочлани стручни жири именован од стране Организатора, сачињен од представника Организатора (у даљем тексту: Стручни жири), а у складу са овим Правилима. Избор најбољих Снимака, Текста и/или Фотографија вршиће се на осносу следећих критеријума:

креативност

оригиналност

духовитост

          

У складу са горенаведеним критеријумима Стручни жири је слободан да изабере као победничке било само Текст или само Фотографије или само Снимке, као и било коју комбинацију Текста, Фотографија или Снимака.  Стручни жири се све време трајања Конкурса стара о испуњености свих услова и надгледа исправност спровођења самог Конкурса.

1.11. Учествовањем на Конкурсу, потрошачи прихватају ова Правила.

2. Право учествовања на Конкурсу

2.1. Право учешћа на Конкурсу имају следећа лица:

лица која су навршила 18 година живота,

држављани Републике Србије,

са пребивалиштем на територији Републике Србије.

Лица која су запратила званичне профиле Зајечарског пива на ФБ и/или ИГ.

(У даљем тексту: Учесник)

2.2. Право учешћа на Конкурсу немају следећа лица:

Лица која су у сталном радном односу или су по другом правном основу ангажована на раду код Организатора, као ни њихови супружници или ванбрачни партнери, родитељи и деца;

чланови Стручног жирија, као ни њихови супружници или ванбрачни партнери, родитељи и деца; као и

лица која су у сталном радном односу или су по другом основу ангажована код правних и/или физичких лица која на било који начин учествују у организовању Конкурса и/или имају приступ подацима везаним за приређивање Конкурса, као ни њихови супружник или ванбрачни партнер, родитељи и деца.

3. Фазе конкурса

3.1. Конкурс се састоји из 5 фаза, и то:

3.1.1. Прва фаза почиње 02.10.2020. године у 09.00.01 часова и завршава се 04.10.2020. године у 09.00.00 часова.

3.1.2. Друга фаза почиње 04.10.2020. године у 09.00.01 часова и завршава се 06.10.2020. године у 09.00.00 часова.

3.1.3. Трећа фаза почиње 06.10.2020. године у 09.00.01 часова и завршава се 08.10.2020. године у 09.00.00 часова.

3.1.4. Четврта фаза почиње 08.10.2020. године у 09.00.01 часова и завршава се 10.10.2020. године у 09.00.00 часова.

У свакој фази учествују Снимци до 15 секунди, Фотографије и/или Текстови на постављено питање/изазов од стране Организатора, за време трајања сваке фазе појединачно. Одговори потрошача ће се даље репостовати на Профилу Организатора. Сви репостовани Снимци/Фотографије/Текстови на Профилу ће директно учествовати у Конкурсу у фази Конкурса у којој су репостовани. Стручни жири ће вршити избор победника за сваку фазу Конкурса, и то прво, друго и треће место за ФБ постове и прво, друго и треће место за ИГ постове, као и Учесника који су потенцијална замена за победнике.

4. Механизам Конкурса

4.1. Да би лице стекло право да учествује на Конкурсу потребно је да има ФБ и/или ИГ профил, као и далајкује“/“запратизваничну страницу Зајечарско пива на ФБ и/или ИГ. Сваки учесник моралајковати“/“запратитистраницу на друштвеној мрежи на којој шаље Снимак, Фотографију или Текст (примера ради ако шаље Снимак на ИГ онда мора запратити званичну ИГ страницу Зајечарско пива). У случају да Учесниклајкује“/“запратиједну друштвену мрежу, а одговор на питање пошаље на другој друштвеној мрежи коју нијелајковао“/“запратиотакав одговор се неће узети у обзир.

4.2. Након што је испуњен услов из претходног става потребно је да Учесник оде на стори ФБ профила или ИГ профила Организатора и тамо прочита питање у оквиру актуелне фазе изазова. Одговором на постављено питање/изазов у виду Текста, Фотографије и/или Снимка стиче право да учествује на Конкурсу.

4.3. На Фотографији, Снимку или Тексту се не могу појављивати/помињати лица која нису навршила 18 (осамнаест) година живота нити сме да се приказује конзумација алкохолних пића нити цигарета, да садржи животиње или моторна возила. Учесник гарантује Организатору да на Снимку, Фотографији и Тексту неће бити приказано како се предузимају ма које радње које би угрозиле његову и/или безбедност других лица која се појављују/помињу на Снимку, Фотографији и Тексту. Уколико поступи супротно Учесник ће се сматрати искључиво одговорним и биће дужан да накнади сву и ма коју штету проузроковану трећим лицима, а у вези са повредном, смрћу, губитком или другом штетом која је резултат таквог кршења. Учесник ће у раније наведеним случајевима накнадити и Организатору сву и ма коју штету коју претрпи услед таквог поступања Учесника.

4.4. Организатор има дискреционо право да одбије да уврсти у Конкурс било који Снимак, Фотографију и/или Текст која је супротна члану 4.3. и осталим условима ових Правила, као и која садржи вулгарне, претеће, расистичке или било какве друге идеје, информације и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље или Снимак, Фотографију и/или Текст којима се повређују ауторска или друга права интелектуалне својине и/или углед Организатора и његовог бренда.

4.5. Сваки Учесник на Конкурсу је дужан да пре постављања Снимка, Фотографије и/или Текста обезбеди сагласност свих лица која се појављују/помињу на том Снимку, Фотографији и/или Тексту, којом та лица на Организатора преносе сва права која и сами Учесници преносе на Организатора, а посебно права наведена у члану 7. Правила. Уколико Учесник на Конкурсу не прибави ту сагласност и Организатор претрпи било какву штету, тај Учесник ће бити дужан да Организатору накнади сву и ма коју претрпљену штету, укључујући и измаклу добит.

4.6. У току трајања Конкурса, Учесник може слати путем Профила неограничен број Снимака, Текста и/или Фотографија

4.7. Снимак, Текст и/или Фотографија који су постављени током једне од фаза Конкурса неће моћи да учествују у некој од наредних фаза Конкурса.

4.8. Један Учесник може бити проглашен само једном за Победника било које од фаза Конкурса и у том случају тај Учесник неће моћи да учествује наредним фазама Конкурса. Уколико Победник било које од фаза Конкурса објави ма какав Снимак, Фотографију и/или Текст у некој од наредних фаза Конкурса иста неће бити разматрана од стране Стручног жирија за потребе Конкурса.

5. Избор Победника

5.1. Током све четри фазе Конкурса након постављања Снимка, Фотографије и/или Текста Стручни жири ће између објављених Снимака, Фотографија и/или Текста изабрати консензусом по 10 (5 за ФБ и 5 за ИГ) најкреативнијих Снимака, Фотографија и/или Текстова (у даљем тексту: Победник)  у свакој од фаза Конкурса, а према критеријумима из члана 1.9 ових Правила. Од изабраних 5 најкреативнијих Снимака, Фотографија и/или Текстова за Фб и ИГ, прва три ће бити проглашена победницима, док ће четврти и пети служити као замене у случају да из неког разлога један од победника не може да преузме награду или му се награда из било ког разлога не може уручити.

5.2. Одлуку о избору Победника у првој фази Конкурса Стручни жири ће донети до 05.10.2020. године у 12:00 часова.

5.3. Одлуку о избору Победника у другој фази Конкурса Стручни жири ће донети до 07.10.2020. године у 12:00 часова

5.4. Одлуку о избору Победника у трећој фази Конкурса Стручни жири ће донети до 09.10.2020. године у 12:00 часова

5.5. Одлуку о избору Победника у четвртој фази Конкурса Стручни жири ће донети до 11.10.2020. године у 12:00 часова.

О свакој одлуци о избору Победника ће бити сачињен записник, чији саставни део ће бити и ранг листе Победника за ФБ и за ИГ као и Учесника који су потенцијална замена за Победнике уколико не могу да остваре право на Награду из разлога прописаних овим Правилима (даље у тексту: Листа победника и замена). Победнички одговори потрошача биће додатно објављени на Профилу Организатора. У оквиру објављене Фотографије/Снимка/Текста биће објављен и Никнејм профила добитника.

5.6. Током трајања Конкурса Организатор не сноси одговорност у случају било каквих техничких недостатака приликом учешћа у Конкурсу без обзира на узрок техничког недостатка, односно не сноси одговорност због недостатака приликом одговарања на питање на ФБ или ИГ.

5.7. Коришћење било какве врсте компјутерског кода, вируса, или било чега што може ометати, онемогућити, нанети штету, или злоупотребити учествовање у Конкурсу је забрањено. Такви поступци представљају основ за елиминацију Учесника.

5.8. Једно лице може бити проглашено само једном за Победника (било прво, друго или треће место) у току трајања читавог Конкурса, без обзира на то на којој је платформи (ФБ или ИГ) проглашен за Победника.

6. Награде и додељивање награда

6.1. Током трајања Конкурса биће додељено укупно 24 (двадесет четри) награде (у даљем тексту: „Награда“), по 6 (шест) награда у свакој фази Конкурса и то по 3 (три) за сваки профил Организатора (Фејсбук и Инстаграм)

6.2. Једна Награда обухвата:

за прво освојено место у оквиру Конкурса: Зајечарско мајица

за друго освојено место у оквиру Конкурса: Персонализована Зајечарско Црно чаша 0.33l

за треће освојено место у оквиру Конкурса: Пакет Зајечарско Пшеничног пива 15×0.33l OWB и пакет Зајечарско Црног пива 15×0.33l OWB

6.3. Организатор је у обавези да најкасније у року од 24 часа пре проглашења Победника одређене фазе Конкурса на Профилу, контактира сваког од шест Победника те фазе и то путем инбокса на платформи на којој је дат одговор (ФБ или ИГ) и затражи им да достави личне податке након чега ће Учесник исто путем инбокса најкасније у року од 12 сати потврдити да прихвата Награду у писаној форми и доставити своје личне податке ради уручивања Награде и то: име и презиме, ЈМБГ, адресу и број мобилног телефона.

6.4. Приликом Обавештавања односно одговора на потврду Организатор ће обавестити Победника о свим потребним информацијама вези са Наградом укључујући и информацију о датуму предаје Награде. Приликом преузимања Награде која ће бити испоручена путем курирске службе, Победник доказује свој идентитет подношењем на увид важећег личног документа из којега је видљива слика, име, презиме и узраст лица које је пријављено приликом Обавештавања односно у поруци потврде.

6.5. Уколико у наведеном року из члана 6.3. од 12 часова Учесник који буде проглашен за Победника не пошаље потребне податке и не потврди да прихвата Награду путем инбокса на ФБ или ИГ, сматраће се да се исти не прихвата Награду и неће имати никаква права према Организатору по основу овог Конкурса. Награда ће, у том случају, бити додељена првом следећем Учеснику који није Победник на Листи победника и замена за ту фазу и за ту платформу (ФБ или ИГ), који представља потенцијалну замену за Победника који не може да преузму Награду или из разлога прописаних овим Правилима не остварују право на Награду.

6.6. Особа која достави своје податке приликом Обавештења односно у поруци потврде сматраће се Победником и аутором Снимка, Текста и/или Фотографије. Организатор није у обавези да проверава да ли је особа која је доставила податке уједно и регистровани корисник Профила са ког је прослеђен Снимак, Фотографија и/или Текст. У случају да више лица тврди да је аутор победничке Фотографије односно Снимка или Текста, лице које се прво јавило путем поруке потврде се сматра Победником.             

6.7. Обавеза је Учесника да подешавања на својим Инстаграм и Фејсбук  профилима подесе тако да је могуће примање порука и исти су искључиво одговорни у случају немогућности слања Обавештења услед неподешавања Профила од стране Учесника.

6.8. Организатор не сноси одговорност у случају да не може да ступи у контакт са ма којим од Победника, из разлога који не спадају у одговорност Организатора или уколико Победник не преузме Награду у роковима предвиђеним овим Правилима.

6.9. Учесници који су дали нетачне или туђе податке искључиво одговарају за такву злоупотребу података

6.10. Уколико је из личног документа видљиво да потенцијални Победник није лице које је послало своје личне податке приликом слања поруке потврде, да није држављанин Републике Србије, нема пребивалиште на територији Републике Србије или да није пунолетан Награда ће се доделити следећем Учеснику који није Победник са Листе победника и замена те фазе за ту платформу (ФБ или ИГ). Уколико ни другопласирани не испуњава услове из овог члана Награда ће бити додељена следећем Учеснику који није Победник са Листе побфедника и замена те фазе. У свим случајевим замене Победника из овог Конкурса

6.11. Уколико ма који од Победника Конкурса поступи супротно овим обавезама, односно не пружи потребне податке приликом преузимања Награде, Организатор није у обавези да му додели Награду, у том случају се Награда додељује првом следећем Учеснику који није Победник са Листе победника и замена те фазе. Уколико ни другопласирани не испуњава услове из овог члана Награда ће бити додељена првом следећем Учеснику који није Победник са Листе победника и замена који успуњава услове.

6.12. У ма ком случају да Победник није у могућности да искористи Награду, нема право да исту пренесе на трећа лица, већ ће Награда бити додељена првом следећем Учеснику који није Победник са Листе победника и замена те фазе. Уколико ни другопласирани не испуњава услове из овог члана Награда ће бити додељена првом наредном Учеснику који није Победник са Листе победника и замена по истом принципу све до 11.10.2020. године  када се Листа победника и замена за све фазе закључава и замена Победника за било коју фазу више није могућа. У том случају ако се за Награде не нађе, сходно овим правилима, одговарајући Победник, Награда ће остати неподељена.    

6.13. Приликом преузимања Награде Победник ће потписати одговарајућу потврду којом потврђује пријем награде, а који ће му на потпис представити курир ангажоване курирске службе.

6.14. Организатор Конкурса неће сносити одговорност због немогућности уручивања Награде и у том случају ће се сматрати да је добитник Награде одустао од исте и она ће у том случају бити додаљена на првом наредном Учеснику који није Победник са Листе победника и замена.

6.15. Уколико нити један од квалификованих Учесника није у могућности да прихвати награду, Конкурс ће се сматрати неуспешним.

7. Лични подаци

7.1. Учествовањем на Конкурсу сваки Учесник прихвата права и обавезе из ових Правила и даје своју изричиту сагласност да примају поруке на Профилима и позиве на мобилни телефон у вези са учествовањем на Конкурсу и његовом организацијом.

7.2. Учесници пристају да се имена њихових профила на Фејсбуку и/или Инстаграму јавно објаве на Фејсбук и Инстаграм страници Организатора, без временског и територијалног ограничења, у складу са важећим прописима, без додатне накнаде.

7.3. Сви Учесници чији Снимак, Фотографија или Текст буду награђене на Конкурсу, су сагласни да Организатор на име додељених Награда стиче сва права над награђеним Снимком, Фотографијом или Текстом, укључујући сва ауторска и сродна права и права интелектуалне својине која постоје или могу постојати у вези са садржином Снимка, Фотографије или Текста временски и територијално неограничена, односно на максималан временски период у складу са важећим прописима, те се обавезују да ће се суздржати од било каквих поступака према Организатору по основу права коришћења и/или власништва наведеног материјала, све у складу са важећим прописима.

7.4. Организатор стиче право да експлоатише садржину награђених Снимака и/или Фотографија на најшири могући начин и у било ком облику како за време трајања Конкурса тако и након његовог истека, временски, садржински и територијално неограничено.

7.5. Учесници на Конкурсу пристају да се подаци и материјали који садрже личне податке и записе, које стављају на располагање Организатору и то путем пријаве на Конкурс, чувају, бележе и објављују и на други начин обрађују искључиво у складу са Законом о заштити података о личности, другим примењивим законима и овим Правилима и у сврху учешћа на Конкурсу, и искључиво од стране овлашћених лица запослених код Организатора.

7.6. Сви подаци о добитницима се чувају и обрађују у складу са Законом о заштити података о личности, до 01.02.2021. године и то за сврху евентуалне пријаве пореза. Након овог датума, сви подаци се неповратно бришу.

    1. 7.7. Лице за заштиту података о личности Организатора је Михаило Ђуричић, електронска адреса: mihailo.djuricic@heineken.com

8. Искључење и ограничење одговорности

8.1. Учесник је искључиво одговоран за садржај објављеног Снимка, Фотографије и Текста.

8.2. Учесник је обавезан да поштује правила која прописује друштвена мрежа са које је постављен Снимак, Фотографија или Текст и у случају непоштовања истих, Учесник ће се сматрати искључиво одговорним и обештетиће ту друштвену мрежу као  и Организатора.

Питања у вези Конкурса

8.3. Сва заинтересована лица могу постављати питања у вези са Конкурсом на следећу инфо електронску адресу: info.serbia@heineken.com.

8.4. Организатор ће лицу које је послало упит доставити одговор путем eлектронске поште на адресу са које је лице послало упит и то у року од највише 5 (пет) радних дана.

9. Завршне одредбе

9.1. Конкурс се може прекинути у случају да наступе околности за које Организатор није одговоран, односно које није могао предвидети, спречити, отклонити или избећи, а које битно утичу на спровођење и реализацију Конкурса, о чему ће Организатор обавестити путем Веб странице.

9.2. Организатор задржава право да у било које време изврши измене ових Правила уз обавезу да исте, без одлагања, објави на Веб страници.

9.3. Организатор не преузима одговорност у случају спора између Учесника Конкурса у вези са власништвом над послатим Снимком, Фотографијом или Текстом односно над ФБ или ИГ Профилом са ког је постављан Снимак, Фотографија или Текст, те ће Учесник који је поставио Снимак, Фотографију или Текст на којој постоје права трећих лица, односно који је доставио своје личне податке у складу са чланом 6.4. и 6.5. ових Правила и/или поставио Снимак и/или Фотографију и/или Текст са Профила на ком постоје права трећих лица бити искључиво одговоран и обештетиће како та трећа лица, тако и Организатора.

9.4. У случају спора између Организатора и Учесника Конкурса надлежан је суд у Београду.

9.5. Ова Правила објављују се на Веб страници.